Select Page
Akcija!

UNIVERSALUS TEPALAS – MOTIP MULTI SPRAY 500ml

4.99

Universali alyva metalinių ir plastikinių dalių tepimui bei apsaugai.

Produkto kodas: 090206 Kategorijos: , Žymos: , , ,

Aprašymas

MOTIP MULTI SPRAY 500ml – universali alyva metalinių ir plastikinių dalių tepimui bei apsaugai.

Produkto savybės:
• Gerai įsiskverbia.
• Atstumia drėgmę.
• Valomasis poveikis.
• Saugo nuo rūdžių.
• Kryptinga purškimo srovė.

Naudojimas: Prieš naudodami pakratykite. Optimalus tepimas išgaunamas tirpikliui išgaravus.
———————————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Jums taip pat gali patikti…