Select Page

PRIETAISŲ SKYDELIO VALYMO PUTOS VANDENS PAGRINDU – MOTIP COCKPIT FOAM WATER BASED 600ml

5.39

Purškalas prietaisų skydelio ir kitų plastikinių automobilio dalių valymui, apsaugai bei apdailai, be silikono.

Liko 4

Aprašymas

MOTIP COCKPIT FOAM WATERBASED 600ml – purškalas prietaisų skydelio ir kitų plastikinių automobilio dalių valymui, apsaugai bei apdailai. Valančios ir tepalą pašalinančios putos. Silpnas kvapas. Tinka naudoti visoms plastmasėms. Pašalinant nelieka likučių. Sudėtyje nėra silikono.

Naudojimas:
1. Prieš naudodami pakratykite.
2. Apdirbimo temperatūra 5-30°C.
3. Aerozolis turi būti kambario temperatūros.
4. Padenkite paviršių ir palaukite, kol pasireikš poveikis.
5. Nuvalykite nešvarumus švaria šluoste.  Rekomenduojame naudoti Motip šluostes.
————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…