Select Page
Akcija!

PRIETAISŲ SKYDELIO VALIKLIS BLIZGUS – MOTIP COCKPITSPRAY HIGH GLOSS 600ml

5.49

Blizgus purškalas prietaisų skydo ir kitų plastikinių automobilio dalių valymui, apsaugai bei apdailai, su silikonu.

Aprašymas

MOTIP COCKPITSPRAY HIGH GLOSS 600ml – purškalas prietaisų skydo ir kitų plastikinių automobilio dalių valymui, apsaugai bei apdailai. Stiprus valomasis poveikis. Silpnas kvapas. Ilgai išliekantis blizgesys. Sumažina purvo prikibimą, veikia antistatiškai. Sudėtyje yra silikonų.

Naudojimas: 
1. Prieš naudodami pakratykite.
2. Apdirbimo temperatūra 5-30°C.
3. Aerozolis turi būti kambario temperatūros.
4. Paimkite ant sausos, švarios šluostės ir tolygiai paskirstykite ant apdorojamo paviršiaus. Rekomenduojama naudoti Motip poliravimo šluostes.
5. Tuomet nupoliruokite iki blizgesio.
6. Venkite kontakto su vairu ir valdymo pedalais, kad šie netaptų slidūs.
——————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
pentanas
2-propanolis
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…