Select Page
Akcija!

PADANGŲ BLIZGIKLIS – MOTIP TYRE SHINE 600ml

6.99

Padangų blizgiklis suteikia padangoms švelnų blizgesį, jos atrodo kaip naujos.

Produkto kodas: 000711 Kategorijos: ,

Aprašymas

MOTIP TYRE SHINE 600ml – padangų blizgiklis suteikia padangoms švelnų blizgesį, jos atrodo kaip naujos. Sukietėjusi guma vėl tampa elastinga. Apdorotos padangos mažiau susiteršia, jas lengva valyti. Blizgiklis turi silikono. Ph – neutralus.

Naudojimas:
Prieš naudodami pakratykite. Galima naudoti ir stačią, ir apverstą. Blizginamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Užpurkškite ant padangos lygiu sluoksniu ir leiskite pasireikšti putų poveikiui. Galima nušluostyti sausu skudurėliu ar popieriniu rankšluosčiu. Poliruoti nereikia. Geriausiai veikia nuo +15 iki +25 ˚C temp. Nepurkškite ant stabdžių dalių, kontaktinių paviršių, dviračio ar motociklo padangų.
——————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
nafta, hidrinta lengvoji
nafta, hidrinta lengvoji
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…