Select Page

ILGALAIKIŲ MARKIRAVIMO DAŽŲ APSAUGINIS LAKAS – COLORMARK LINEPROTECTION 500ml

7.99

Skaidrus lakas, skirtas papildomai apsaugoti ilgalaikius markiravimo dažus.
Nuomojame markiravimo vežimėlį SPEEDLINER2 Air

Produkto kodas: 369582 Kategorijos: , , Žyma: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aprašymas

COLOR-MARK LINEPROTECTION 500ml – specialus ypatingai greitai džiūstantis, skaidrus apsauginis lakas, pritaikytas naudoti su ilgalaikio žymėjimo dažais LINEMARKER 500ml. Apsauginis lakas apsaugo dažų spalvą nuo dulkių ir purvo, ypatingai tas vietas, kurios yra mechaniškai stipriai veikiamos. Galima purkšti tiesiai ant išdžiūvusio pažymėto paviršiaus. Tinka vidaus ir lauko ilgalaikio žymėjimo darbams apsaugoti, pavyzdžiui, automobilių parkavimo aikštelių linijoms, demarkacijoms, kelių ir pramoninių patalpų žymėjimui, žaidimo ir sporto aikštelių suformavimui ir kt. Apsauginis lakas yra ilgai išliekantis ir vandeniu nenuplaunamas. COLOR-MARK LINEPROTECTION 500ml purškiamo lako flakonas turi specialų vožtuvą, kuris leidžia žymėjimus atlikti ant horizontalaus pagrindo! Be to šis vožtuvas užtikrina, kad žymimų linijų kraštai būtų aštrūs ir aiškūs.

COLOR-MARK LINEPROTECTION 500ml laką galima naudoti su specialiu markiravimo vežimėliu COLORMARK SPEEDLINER 2 AIR, kuris žymiai pagreitina žymėjimo procesą, linijos būna tikslios ir ryškiais kraštais. Vežimėlį galite įsigyti arba išsinuomoti.

Naudojimas:
Naudoti apverstą žemyn! Prieš naudojimą flakoną plakti 3 minutes. Padarykite bandomąjį purškimą. Purkškite 25 cm atstumu. Džiūvimo laikas prie 20°C ir 50% santykinio oro drėgnumo: dulkės nelimpa apytiksliai po 10min., galima liesti apytiksliai po 30min., visiškai išdžiūsta ir galima perdažyti (perlakuoti) apytiksliai po 24val.

Produkto savybės:
• Greitai džiūstantis permatomas apsauginis lakas.
• Naudojamas ant ilgalaikių žymėjimo dažų.
• Specialus vožtuvas – horizontaliam žymėjimui.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Labai atsparus aplinkos poveikiui ir trinčiai.
• Galima purkšti naudojant markiravimo vežimėlį Speedliner2 air.
• Tinka lakuoti bet kokį paviršių: asfaltą, medį, plastmasę, metalą, betoną, stiklą, akmenį ir kt.
• COLOR-MARK LINEPROTECTION 500ml flakonėliu galima nupurkšti apie 50 metrų ilgio liniją, purškiant 10cm pločio liniją.
• Galima purškimo kryptis: vertikali žemyn ir horizontali.
• Pagaminta Vokietijoje.
————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
Hydrocarbons, C9, aromatics
1-metil-2-metoksietilacetatas
n-butilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…