Select Page

Aprašymas

DUPLI-COLOR ALUMINIUM PRIMER 400ml – pilkos spalvos akrilinis gruntas aliumininiams paviršiams. Gruntuotas aliumininis paviršius užtikrina puikų sukibimą tarp paviršiaus ir bet kokių dažų. Iš dalies aliuminio gruntas tinka gruntuoti cinkuotus ir varinius paviršius.

Naudojimas:
Paviršius turi būti švarus, sausas ir be riebalų pėdsakų. Paviršių pašiauškite (grūdėtumas 600). Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Prieš naudojimą flakoną plakti 2 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Purkšti 25 cm atstumu nuo paviršiaus dviem-trim plonais sluoksniais. Išdžiūvus paviršiui (apytiksliai po 2-4 val.) padenkite dažais (sintetiniais, nitro-combi ar akriliniais). Po naudojimo apverskite flakoną ir purkškite kelias sekundes.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

DUPLI-COLOR ALIUMINIUM PRIMER 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės akrilinis-nitro pilkas matinis purškiamas gruntas aliuminiui.
• Aliuminio gruntu padengtą paviršių galima dažyti visais akriliniais, nitro ir sintetiniais dažais.
• Gerai dengiantis ir greitai džiūstantis.
• Puikus sukibimas su paviršiumi.
• Pagerina dažų sukibimą su dažomu aliumininiu paviršiumi.
• Leidžia efektyviau naudoti ant viršaus purškiamus dažus.
• Išgaunamas glotnus paviršius.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Atsparus aplinkos poveikiui: šviesai, vandeniui ir trinčiai.
• Tinka aliumininiams paviršiams, taip pat iš dalies tinka cinkuotiems ir variniams paviršiams.
• Derinamas su visais MONTANA purkštukais.
• ALUMINIUM PRIMER 400ml grunto flakonėliu galima nupurkšti apie 0,8m² plotą.
• Pagaminta Vokietijoje.
——————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
n-butilacetatas
1-metil-2-metoksietilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
EUH208 Sudėtyje yra maleino rūgšties anhidridas, 4-morpholinecarbaldehyde. Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…