Select Page

Aprašymas

Dažai emalei Dupli Color CERAMIC 12ml – specialūs aukštos kokybės greitai džiūstantys akriliniai balti blizgūs dažai skirti emaliuotiems bei keramikiniams paviršiams. Emaliniai dažai – tai puiki priemonė norint greitai ir lengvai pataisyti įvairius įbrėžimus ar pažeistus nedidelius emaliuotus bei keramikinius paviršius, pavyzdžiui, vonios, kriauklės, tualeto, momentinio šildytuvo, šaldytuvo, šaldiklio ar kt.

Dažai emalei atsparūs braižymui, smūgiams. Dažai atsparūs 80°C temperatūrai.

Naudojimas:
Pašiauškite paviršių ir užtikrinkite, kad jis būtų švarus, sausas ir nuriebalintas. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele. Prieš naudojimą plakite 2 minutes. Tepkite plonu sluoksniu. Apdorojimo temperatūra 15–25°C. Dulkės nelimpa po 5min., sukietėja po 2val. Visiškai išdžiūsta ir įgauna atsparumo savybes po 48 val.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga dažant. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Dažai emalei – balti, blizgūs, akriliniai.
• Emaliniai dažai gerai dengiantys ir greitai džiūstantys.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Dažai atsparūs braižymui, smūgiams, vandeniui, trinčiai ir kt.
• Tinka emaliuotiems ir keramikiniams paviršiams.
• Dažai atsparūs 80°C temperatūrai.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galima 1 spalva: balta.
—————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Atsargiai
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
n-butilacetatas
1-metil-2-metoksietilacetatas
· Pavojingumo frazės
H226 Degūs skystis ir garai.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P260 Neįkvėpti garų.
P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P403 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Konteinerių dydžiai nuo 125ml iki pagal 29 straipsnį ženklinimas (2) galima sumažinti kartu su I priedo 1.5.2 punktu.
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Jums taip pat gali patikti…