Select Page

APSAUGOS NUO GRAUŽIKŲ PRIEMONĖ – MOTIP CABLE PROTECT 500ml

5.99

Liko 10

Produkto kodas: 090103 Kategorijos: , Žymos: ,

Aprašymas

Variklio kameroje suformuoja apsauginę plėvelę, atbaidančią nuo transporto priemonės kiaunes. Neskleidžia nemalonaus kvapo, suformuoja specialią lipnią plėvelę.
Gaminio savybės:
– Atsparus temperatūros pokyčiams nuo 30°C iki +250°C
– Atsparus vandeniui, sūriam vandeniui, daugeliui šarmų ir rūgščių
– Dėl itin veiksmingų komponentų pakanka užpurkšti ant judamųjų detalių
Taikymo sritys:
– Veiksminga apsauga nuo kiaunių daromos žalos net šalto variklio kameroje
———————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
pentanas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Jums taip pat gali patikti…