ANTIKOROZINĖ UŽDAŽOMA DANGA JUODA – MOTIP ANTI GRAVEL OVERSPRAYABLE 1000ml

9.99

Antikorozinė uždažoma danga, juodos spalvos.

Aprašymas

MOTIP antikorozinė uždažoma danga 1000ml – purškiamas konservantas, apsaugantis nuo pleišėjimo.

Naudojimas: Paviršių nušlifuokite ir užtikrinkite, kad jis būtų švarus, sausas ir be tapalo pėdsakų. Saugokite aplinkines neapdorojamas sritis. Pakuotę gerai sukratykite. Purškimui naudokite 2-4 bar UBC purkštuvą. Purkšti 25-30cm atstumu, padengiant keliais plonais sluoksniais. Džiūvimo laikas – 2 valandos.

Produkto savybės:
• Galima apipurkšti bet kurios rūšies dažais (sintetiniais, nitro-combi ar akriliniais).
• Saugo nuo rūdžių.
• Atsparus atmosferos poveikiui.
• Sugeria garsą.
• Išlieka elastingas.
• Galima spalva: juoda.
——————————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
nafta, hidrinta lengvoji
etilacetatas
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
solventnafta (nafta), lengvoji, aromatine
· Pavojingumo frazės
H225 Labai degūs skystis ir garai.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų
uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P260 Neįkvėpti rūko/garų/aerozolio.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą
nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius,
jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…