ANTIKOROZINĖ BITUMINĖ DANGA JUODA – MOTIP BITUMEN UNDERCOATING 1000ml

8.99

Antikorozinė bituminė danga 1000ml – kėbulo dangos konservantas, juodos spalvos.

Aprašymas

MOTIP antikorozinė bituminė danga 1000ml – kėbulo dangos konservantas.

Naudojimas:
Paviršių nušlifuokite ir užtikrinkite, kad jis būtų švarus, sausas ir be tapalo pėdsakų. Saugokite aplinkines neapdorojamas sritis. Pakuotę gerai sukratykite. Purškimui naudokite 2-4 bar UBC purkštuvą. Purkšti 25-30cm atstumu, padengiant keliais plonais sluoksniais. Džiūvimo laikas – 2 valandos.

Savybės:
• Saugo nuo rūdžių.
• Atsparus atmosferos poveikiui.
• Sugeria garsą.
• Išlieka elastingas.
• Galima spalva: juoda.
————————————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
solventnafta (nafta), lengvoji, aromatine
· Pavojingumo frazės
H225 Labai degūs skystis ir garai.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų
uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P243 Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti.
P260 Neįkvėpti garų.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą
nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Jums taip pat gali patikti…