Select Page

Akrilinis lakas MOTIP Touch Up Pencil, su teptuku, blizgus, 12ml

6.49

Akrilinis skaidrus lakas su teptuku.

Liko 1

Aprašymas

Akrilinis lakas MOTIP Touch Up Pencil 12ml – skaidrus, blizgus, greitai džiūstantis lakas, skirtas papildomai apsaugoti automobilių dažais pagal spalvos kodą MOTIP KOMPAKT 400ml dažais dengtus paviršius, norint suteikti papildomą blizgesį ir apsaugą.

Akrilinis lakas MOTIP Touch Up Pencil 12ml gali būti naudojamas ir kitiems poreikiams.

Akrilinis lakas taip pat tinka naudoti apdorotiems ir neapdorotiems paviršiams, tokiems kaip metalas, aliuminis, stiklas, akmuo ir įvairūs plastikai.
Akrilinis lakas apsaugo nuo rūdžių, atsparus braižymams, smūgiams, kurui, chemikalams ir aplinkos poveikiui, UV spinduliams, negeltonuoja.

Šiuo laku dengiami visi automobilių dažai pagal spalvos kodą MOTIP KOMPAKT 400ml.
——————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Atsargiai
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C9, aromatics
ksilenas
n-butilacetatas
1-metil-2-metoksietilacetatas
· Pavojingumo frazės
H226 Degūs skystis ir garai.
H335-H336 Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P260 Neįkvėpti garų.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P405 Laikyti užrakintą.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Konteinerių dydžiai nuo 125ml iki pagal 29 straipsnį ženklinimas (2) galima sumažinti kartu su I priedo 1.5.2 punktu.
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Jums taip pat gali patikti…