Select Page

YPAČ PATVARUS MATINIS LAKAS – JEGER 500ml

24.99

Ypač patvarus matinis lakas įvairiems paviršiams.

Liko 3

Aprašymas

Jeger YPAČ PATVARUS MATINIS Lakas 500ml – bespalvis matinis ir ypatingai atsaprus braižymui lakas įvairiems paviršiams.
Gali būti naudojamas kaip papildoma apsaugos priemonė nudažius Jeger Renovation Color 500ml dažais arba atskirai, norint apsaugoti bet kurį paviršių. Sukuriamas ypatingai atsparus sluoksnis braižymui, apsaugo nuo drėgmės, tepimosi. Skirtas grindims, sienų ir grindų plytelėms, durims, baldams ir kt paviršiams.

Prieš dengiant paviršių rekomenduojama laką išbandyti nematomoje vietoje.

Naudojimas:
Prieš naudojant laką būtina gerai išmaišyti. Tepkite keliais labai plonais sluoksniais mikrofibros pluošto voleliu ant sauso paviršiaus. Denkite tolygiai ir leiskite paviršiui džiūti apie 4val. Kitą sluoksnį denkite ne anksčiau kaip po 4val.
Svarbu: Galutinai lakas įgauna atsparumą nulakavus paviršių po maždaug 1 mėn. Per šį laikotarpį paviršių rekomenduojama naudoti labai atsargiai.

Lakuojant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Ypatingai patvarus lakas.
• Apsaugo įvairius paviršius nuo braižymosi, drėgmės ir tepimosi.
• Padengus laku, paviršius įgyja atsparumą po apyt. 1 mėn.
• YPAČ PATVARAUS LAKO 500ml pakuote galima padengti apie 5m² plotą.
• Galima 1 spalva: matinė bespalvė.

GEROS IDĖJOS

VIRTUVĖS BALDAI

TV STALIUKAS

DURYS


—————————————————————————————————————————————
Cheminės medžiagos arba mišinio klasifikacija
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Pavojus dėl fizikinių ir cheminių savybių: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal fizikines ir chemines savybes.
Pavojus sveikatai: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai. Žr. papildomą ženklinimą
Pavojus aplinkai: Mišinys nėra pavojingas aplinkai. Įprastomis naudojimo sąlygomis poveikis aplinkai nežinomas ir nenumatomas
Etiketės elementai
Piktogramos
Netaikoma
Signalinis žodis:
Netaikoma
Pavojingumo frazė (-ės)
Netaikoma
Atsargumo frazė (-ės)
Atsargumo frazė (-ės):
P101 Jei reikia gydytojo konsultacijos, parodykite pakuotę arba etiketę.
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P264 Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P280 Dėvėkite apsaugines pirštines ir (arba) apsauginius drabužius.
Reakcija:
P333+P313 Jei atsiranda odos dirginimas ar bėrimas: kreipkitės į gydytoją.
Šalinimas:
P501 Turinį ir talpyklą šalinkite pagal nacionalinius teisės aktus.
Papildomos pavojingumo frazės
EUH208 Sudėtyje yra[ tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroksimetil) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-dionas; mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 220-239-6] (3:1)]. Gali sukelti alerginę reakciją
EUH210 Saugos duomenų lapas pateikiamas pagal pageidavimą

Jums taip pat gali patikti…