Select Page

VANDENS LAŠUS ATSTUMIANTIS SKYSTIS – MOTIP RAIN AWAY 500ml

7.99

Vandens lašus atstumianti priemonė.

Liko 1

Aprašymas

MOTIP RAIN AWAY 500ml – vandenį atstumiantis purškalas priekiniam stiklui, veidrožiams ir skydeliams nuo saulės. Produkto savybės: Sumažina purvo prikibimą. Greitai ir lengvai naudojamas.

Naudojimas: Nuvalykite paviršių kuria nors MOTIP stiklų valymo priemone MOTIP valymo putomis 600ml arba MOTIP stiklų valikliu 500ml. Užpukškite ir tolygiai paskirtykite sausa audinio skiaute arba popierine servetėle. Tuomet nupoliruokite sausu audiniu, kad nebūtų dryžių. Rekomenduojame naudoti MOTIP poliravimo šluostes.
—————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
2-propanolis
· Pavojingumo frazės
H225 Labai degūs skystis ir garai.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P260 Neįkvėpti rūko/garų/aerozolio.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…