Select Page

Aprašymas

DUPLI-COLOR CLEANER & DEGREASER 150ml – švelnus ir universalus purškiamas nuriebalintojas ir valiklis, skirtas prieš dažant nuo paviršiaus pašalinti silikono, vaško, smalos ar kitus likučius. Skaidrus. Tinka naudoti porcelianui, stiklui, keramikai ir metalui. Išgaruoja greitai, nepalikdamas nešvarumų likučių. Ypatingai tinka prieš ruošiantis dekoruoti puodelius, lėkštes, taures, bokalus, vazas ar butelius. Taip pat nuriebalintojas ir valiklis tinka kasdieniniam naudojimui. Sustiprina spalvos ryškumą ir ilgaamžiškumą. Skirtas lauko ir vidaus darbams.

Tinka naudoti nuriebalinimui prieš dažant dažais odai Motip Leather paint 200ml.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga naudojant  aerozolines priemones. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

DUPLI-COLOR CLEANER & DEGREASER 150ml  flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Naudojimas: Prieš naudojimą valiklis turi būti kambario temperatūros. Patikrinkite tinkamumą valomam paviršiui. Aplinkines vietas apsaugokite nuo purškimo debesio. Purkškite ant valomo paviršiaus ir nuvalykite su sausu, švariu ir nepūkuotu skudurėliu.

Pagaminta Vokietijoje
——————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Solventnafta (nafta), lengvoji, aromatinių angliavandenilių
acetonas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…