Select Page

BETONINIŲ SIENŲ APSAUGINIS LAKAS – JEGER Loft Beton Protector 1000ml

59.99

Bespalvė matinė apsauginė priemonė, skirta sienas apsaugoti nudažius betono dažais Jeger Loft Beton.

Liko 2

Aprašymas

JEGER LOFT BETON PROTECTOR 1000ml – speciali bespalvė matinė apsauginė priemonė, skirta apsaugoti sienas nudažius betono dažais Jeger Loft Beton. Ja padengus nudažytas paviršius yra plaunamas.

Naudojimas:
PAŽIŪRĖKITE VIDEO
Padenkite specialiu apsauginiu sluoksniu paviršių, dažytą Jeger Loft Beton dažais anksčiausiai po 12val su Jeger voleliu glotniems paviršiams.

Įrankiai plaunami vandeniu.

Lakuojant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Speciali matinė priemonė, skirta apsaugoti nudažius betono dažais Jeger Loft Beton.
• Apsaugotas paviršius plaunamas.
• JEGER LOFT BETON PROTECTOR 1000ml pakuote galima padengti apie 12m².
• Galima 1 spalva: skaidri matinė
———————————————————————————————————————————-
Cheminės medžiagos arba mišinio klasifikacija
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Pavojus dėl fizikinių ir cheminių savybių: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal fizikines ir chemines savybes.
Pavojus sveikatai: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai. Žr. papildomą ženklinimą.
Pavojus aplinkai: Mišinys nėra pavojingas aplinkai. Įprastomis naudojimo sąlygomis poveikis aplinkai nežinomas ir nenumatomas.
Etiketės elementai
Piktogramos
Netaikoma
Signalinis žodis:
Netaikoma
Pavojingumo frazė (-ės)
Netaikoma
Atsargumo frazė (-ės)
Atsargumo frazė (-ės):
P101 Jei reikia gydytojo konsultacijos, parodykite pakuotę arba etiketę.
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P264 Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P280 Dėvėkite apsaugines pirštines ir (arba) apsauginius drabužius.
Reakcija:
P333+P313 Jei atsiranda odos dirginimas ar bėrimas: kreipkitės į gydytoją.
Šalinimas:
P501 Turinį ir talpyklą šalinkite pagal nacionalinius teisės aktus.
Papildomos pavojingumo frazės
EUH208 Sudėtyje yra [Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroksimetil) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-diono; mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); 1,2-benzoizotiazolin-3-ono]. Gali sukelti alerginę reakciją
EUH210 Saugos duomenų lapas pateikiamas pagal pageidavimą

Jums taip pat gali patikti…