Akcija!

SATINO BLIZGESIO LAKAS – JEGER 500ml

16.95

Satino blizgumo lakas mediniams paviršiams, atsparus aukštai temperatūrai, braižymui ir tepimuisi.

Liko 14

Aprašymas

Jeger SATINO BLIZGESIO Lakas 500ml – bespalvis, labai atsparus trinčiai lakas medienai ir mediniams baldams. Paviršiams suteikia satininio blizgesio, apsaugo baldus, medinius paviršius ir dekoratyvinius elementus nuo drėgmės ir tepimosi, pavyzdžiui, nuo vandens, kavos, alkoholio ir kt. Paviršius tampa atsparus karščiui bei trinčiai, taip pat jį galima plauti.

Naudojimas:
Prieš naudojant laką būtina gerai išmaišyti. Tepkite mažu Jeger voleliu ant sauso paviršiaus. Pirmą dažų sluoksnį praskieskite vandeniu 15%. Stenkitės dengti greitai, nedubliuokite sluoksnių ir tepkite ta pačia kryptimi. Leiskite paviršiui džiūti apie 4val., tada denkite antrą neskiestą sluoksnį. Leiskite džiūti 24val.
Prieš dengiant paviršių rekomenduojama laką išbandyti nematomoje vietoje.

Lakuojant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Apsaugo medinius paviršius nuo aukštos temperatūros, braižymo, drėgmės, tepimosi.
• Padengus laku, paviršių galima plauti vandeniu.
• SATINO BLIZGESIO LAKO 500ml pakuote galima padengti apie 10m² plotą / 1 sluoksniu.
• Galima 1 spalva: bespalvė, satino blizgesio.

GEROS IDĖJOS

VONIOS LENTYNĖLĖ


—————————————————————————————————————————————-
Cheminės medžiagos arba mišinio klasifikacija
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Pavojus dėl fizikinių ir cheminių savybių: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal fizikines ir chemines savybes.
Pavojus sveikatai: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai. Žr. papildomą ženklinimą.
Pavojus aplinkai: Mišinys nėra pavojingas aplinkai. Įprastomis naudojimo sąlygomis poveikis aplinkai nežinomas ir nenumatomas.
Etiketės elementai
Piktogramos
Netaikoma
Signalinis žodis:
Netaikoma
Pavojingumo frazė (-ės)
Netaikoma
Atsargumo frazė (-ės)
Atsargumo frazė (-ės):
P101 Jei reikia gydytojo konsultacijos, parodykite pakuotę arba etiketę.
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P264 Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P280 Dėvėkite apsaugines pirštines ir (arba) apsauginius drabužius.
Reakcija:
P333+P313 Jei atsiranda odos dirginimas ar bėrimas: kreipkitės į gydytoją.
Šalinimas:
P501 Turinį ir talpyklą šalinkite pagal nacionalinius teisės aktus.
Papildomos pavojingumo frazės
EUH208 Sudėtyje yra [Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroksimetil) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-diono; mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); 1,2-benzoizotiazolin-3-ono]. Gali sukelti alerginę reakciją
EUH210 Saugos duomenų lapas pateikiamas pagal pageidavimą

Jums taip pat gali patikti…