Select Page

MONTANA BLACK 50ml – BOX

49.00

Montana juodi dažai 50ml – 15 flakonų dėžutė.

Neturime

Produkto kodas: BLK50-9001 Kategorijos: , Žymos: ,

Aprašymas

MONTANA BLACK 50ml dažų flakonėlis yra mažytis – 9 cm aukščio. Dažai yra juodi.
Pritaikytas juodas plonas purkštukas, tačiau jam tinka bet kuris iš siūlomo MONTANA purkštukų asortimento (išskyrus Ultra Wide). Tai puiki alternatyva markeriams. 50ml montana black dažai yra gražiai supakuoti kartononėje dėžutėje po 15 flakonų, ant kurios puikuojasi MONTANA-CANS logo.

MONTANA BLACK 50ml aerozoliniai dažai yra nitro-kombinuotos dažų bazės pagrindu. Jie gali būti naudojami ant bet kokio paviršiaus. Silpnesnio kvapo aerozoliniai dažai pasižymi ypatingai aukšta kokybe, atitinka sveikatos ir aplinkos reikalavimus, todėl jais galima piešti tiek lauke, tiek ir uždarose patalpose.
Su šiais dažais juntamas maksimalaus greito dažymo potyris. MONTANA BLACK 50ml pasižymi greitu džiūvimo laiku. Jie gali būti derinami su Montana BLACKMontana GOLD, Montana ACRYLIC markeriais ar kitais markeriais.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
Aukšta dažų kokybė.
Juodas matinis atspalvis.
Dėžutėje telpa 15 dažų flakonėlių.
Kišeniniai nitro-kombinuoti dažai: greitai džiūsta ir yra ant viršaus uždažomi.
Derinami su visais MONTANA purkštukais.
Tinka piešti ant bet kokio paviršiaus: metalo, betono, stiklo, akmens, plastmasės ir kt.
Didelis spaudimas (optimaliai greitas dažymas).
Tinka vidaus ir išorės darbams.
Dažai atsparūs šviesai, vandeniui ir trinčiai.
Malonus ir patogus laikyti dažų flakonėlis, nes yra kompaktiškas ir neslidus.
Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
Puiki dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
Mažiau kvapo.
Pagaminta Vokietijoje.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
———————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS08
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
ksilenas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą.
P284 Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH208 Sudėtyje yra 2-butanono oksimas. Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…