Select Page

ELEKTROS JUNGČIŲ APSAUGINĖ PRIEMONĖ NUO DRĖGMĖS – MOTIP ELECTRO PROTECT 500ml

6.19

Elektrinių detalių apsaugai nuo drėgmės.

Produkto kodas: 090108 Kategorijos: ,

Aprašymas

Elektrinių detalių apsaugai nuo drėgmės.

Produkto savybės:
• Tvirtai prilimpa prie paviršių.
• Geros skvarbumo savybės užtikrina mažiausių sujungimų apsaugą.
• Paviršiai padengiami izoliacine danga, kuri atstumia vandenį ir drėgmę.
• Dėl izoliacinių, drėgmę atstumiančių savybių palengvina variklio paleidimą ir sklandų darbą.
• Puiki laidų ir uždegimo sistemos detalių apsauga nuo korozijos.
————————————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Jums taip pat gali patikti…