Select Page

VARŽTŲ ATSUKIMĄ PALENGVINANTIS TEPALAS – MOTIP PENETRATING OIL 500ml

6.49

Varžtų atlaisvintojas, skvarbus tepalas.

Produkto kodas: 090303 Kategorijos: ,

Aprašymas

MOTIP PENETRATING OIL 500ml – efektyvi priemonė užrūdijusių dalių atlaisvinimui.

Produkto savybės:

• Gerai įsiskverbia.
• Sudėtyje yra grafito ir MoS2.
• Atstumia drėgmę, saugo nuo rūdžių.
• Galima naudoti įvairiose padėtyse.
• Stipri purškimo srovė.

Naudojimas: Prieš naudodami pakaratykite. Užpurkškite alyvos ir palaukite, kol pasireikš poveikis.
———————————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Jums taip pat gali patikti…