Select Page

TEFLONINIS DVIRAČIŲ TEPALAS – MOTIP PTFE SPRAY 200ml

4.89

Aukštos kokybės tefloninis tepalas sutepti mechanines metalines dalis.

Liko 4

Aprašymas

Aukštos kokybės tefloninis tepalas skirtas sutepti mechanines metalines dalis. Sudarydamas ploną tepalo plėvelę, produktas pasižymi puikiomis tepimo savybėmis, sumažina dėvėjimasį ir trintį. Sumažina purvo ir nešvarumų prikibimą. Nepraleidžia vandens ir saugo nuo korozijos. Atsparus atmosferos poveikiui. Tinka naudoti šioms detalėms ir paviršiams: bėgių perjungimo mechanizmams, lynams, trosams, stabdžių lynams ir rankenėlėms, užraktams ir kitiems slankiojantiems mechanizmams. Produktas be silikono. Sunkiai pasiekiamoms vietoms naudokite papildomą purkštuvo antgalį su prailgintu vamzdeliu.

Naudojimas: Produktas turi būti kambario temperatūros. Apdirbimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. Pašalinkite nešvarumus. Paviršius turi būti sausas. Prieš naudojant pakratykite. Padenkite plonu sluoksniu. Optimalus tepimas išgaunamas skiedikliui išgaravus (po maždaug 2 min).
——————————————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Jums taip pat gali patikti…