Select Page
Akcija!

TEKSTILINIŲ GAMINIŲ VALIKLIS – MOTIP TEXTILE CLEANER 600ml

5.69

Efektyvios, greitai džiūstančios putos tekstilei valyti.

Produkto kodas: 000707 Kategorijos: ,

Aprašymas

MOTIP TEXTILE CLEANER 600ml – efektyvios, greitai džiūstančios putos audiniui valyti. Stipraus tirpiklio savybės. Silpnas kvapas.

Naudojimas:

1. Prieš naudodami pakratykite.
2. Apdirbimo temperatūra 5-30°C.
3. Aerozolis turi būti kambario temperatūros.
4. Apipurkškite apdorojamas dalis.
5. Palaukite, kol pasireikš poveikis ir nuvalykite nešvarumus švaria šluoste. Rekomenduojame naudoti MOTIP šluostes.
———————————————————————————————————————————–
2.2 Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…