Select Page
Akcija!

STIKLŲ VALIKLIS (PUTOS) – MOTIP GLASS CLEANER 600ml

5.49

Stiprių tirpiklio ir valiklio savybių turinčios putos, skirtos langų valymui.

Aprašymas

MOTIP GLASS CLEANER 600ml – nekenksmingos, stiprių tirpiklio ir valiklio savybių turinčios putos, skirtos langų bei veidrodžių valymui.

Naudojimas: Prieš naudodami pakratykite. Galima naudoti ir stačią, ir apverstą. Užpurkškite ant stiklo ir palaukite, kol putos paveiks nešvarumus. Tada nuvalykite sausu skudurėliu ar popierine servetėle. Valymui rekomenduojama naudoti Motip šluostes. Geriausiai veikia nuo +15 iki +25 ˚C temperatūroje.
——————————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…