Select Page

STIKLŲ VALIKLIS – MOTIP GLASS CLEANER 500ml

5.99

Stiprių tirpiklio ir valiklio savybių turintis skystis, skirtas langų bei veidrodžių valymui.

Liko 13

Aprašymas

MOTIP GLASS CLEANER 500ml – nekenksmingas, stiprių tirpiklio ir valiklio savybių turintis skystis, skirtas langų bei veidrodžių valymui. Lengvai šarminis.

Naudojimas:  Padenkite lygiu sluoksniu ir palaukite, kol pasireikš poveikis. Tada nuvalykite sausu skudurėliu ar popierine servetėle.  Valymui rekomenduojama naudoti Motip šluostes.
————————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS07
· Signalinis žodis Atsargiai
· Pavojingumo frazės
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius,
jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…