Select Page

SENDINTO AUKSO DAŽAI – DUPLI COLOR ANTIQUE GOLD 400ml

8.79

Purškiami sendinto aukso efekto dažai.

Produkto kodas: 467400 Kategorijos: , , , , Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aprašymas

DUPLI-COLOR ANTIQUE GOLD EFFECT 400ml – greitai džiūstantys dekoratyviniai aerozoliniai sintetiniai dažai su sendinto aukso efektu skirti vidaus darbams. Tinka dekoruoti paveikslų rėmus, antikvarinius daiktus, sukurti atskiras sendinto aukso efekto detales, suteikti dovanoms sendinto aukso efektą ir t.t. Dažai tinka medžio, metalo, stiklo, kartono ir kitiems paviršiams, pavyzdžiui, augalams.

Naudojimas:
Paviršius turi būti švarus ir sausas. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Norint išgauti geresnį sukibimą su dažomais paviršiais prieš uždažant paviršių rekomenduojama gruntuoti. Prieš dengiant dažais rekomenduojama padengti gruntu, pavyzdžiui, Maxi color gruntu arba DC Very well gruntu. Dažant aliumininį paviršių gruntuokite Dupli color aliuminio gruntu. Plastikinius paviršius rekomenduojama padengti Maxi color gruntu plastikui arba Color Works gruntu plastikui.  Prieš naudojimą flakoną plakti 3 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Dažykite keliais plonais sluoksniais kol bus pasiektas norimas rezultatas. Purkšti apie 25 cm atstumu nuo paviršiaus. Dulkės nelimpa po 10min., visiškai išdžiūva po 24 val.
Dėl techninių priežasčių neįmanoma išlaikyti ypatingai aukštą blizgumą. Skaidraus lako sluoksnis sumažintų dažų efektą, todėl, norint išgauti aukštą blizgumą, rekomenduojama pakartotonai pedengti sendinto aukso dažais. Nerekomenduojama ant viršaus dengti akriliniu laku.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

DUPLI-COLOR ANTIQUE GOLD EFFECT 400ml  flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aukšta dažų kokybė.
• Sintetiniai dekoratyviniai purškiami dažai.
• Išgaunamas glotnus paviršius.
• Tinka vidaus darbams.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Aukšta dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Dažytas paviršius neatsparus šluostymui ir valymui.
• Tinka dažyti ant bet kokio paviršiaus: medžio, metalo, stiklo, kartono ir kt.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• DUPLI-COLOR ANTIQUE GOLD EFFECT 400ml dažų flakonėliu galima nupurkšti 1,5m² plotą.
• Dažai atsparūs 80°C temperatūrai.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galima 1 spalva: sendinta auksinė.
—————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
ksilenas
Hydrocarbons, C9, aromatics
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą.
P284 Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…