Select Page

Aprašymas

MOTIP WHEEL CLEANER 500ml – intensyvus ratlankių ir ratų gaubtų valiklis. Greitai ir lengvai naudojamas. Puikios valymo savybės.

Naudojimas:
Gausiai padenkite ir palaukite, kol pasireiksš poveikis. Pašalinkite nešvarumus, naudodamiesi ratų valymo šepečiu. Kruopščiai nuplaukite. Kruopščiai nuplovus nekenkia padangoms ir stabdžių dalims.
—————————————————————————————————————————————-

Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS07
· Signalinis žodis Atsargiai
· Pavojingumo frazės
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P260 Neįkvėpti rūko/garų/aerozolio.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…