Akcija!

Purškiami klijai MOTIP GLUE SPRAY 200ml

4.36

Purškiami klijai laikinam ir nuolatiniam klijavimui. Popieriaus, kartono, medienos, stiklo, metalo, tekstilės, kamštinės dangos, odos, plastiko ir kitų paviršių klijai aerozoliniai klijai.

Aprašymas

Purškiami klijai skirti nuolatiniam ir laikinam klijavimui MOTIP GLUE SPRAY 200ml. Purškiami klijai tinka daugumai medžiagų, pavyzdžiui, popieriui, kartonui, medienai, tekstilei, audiniui, medžiagai, kamštinei (korkinei) dangai, odai, metalui, įvairių rūšių plastikui ir kitoms medžiagoms klijuoti.

Naudojimas:
Paviršius turi būti švarus, sausas ir nuriebalintas. Apdorojimo temperatūra 15-25°C. Aplinką apsaugoti specialia plėvele! Prieš naudojimą flakoną plakti 2 minutes.
Kad išgautumėte nuolatinę adheziją, apdorokite abi klijuojamas dalis, leiskite išdžiūti 15-20 minučių ir tvirtai suspauskite.
Kad išgautumėte laikinąją adheziją, apdorokite vieną iš klijuojamų dalių, leiskite 5-10 minučių išdžiūti ir tvirtai suspauskite abi dalis. Apdorodami akytus paviršius, padenkite keliais sluoksniais.
Po naudojimo paverskite aerozolinių klijų flakoną ir purkškite kelias sekundes, kad išsivalytų vožtuvas.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga naudojant  aerozolines priemones. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Purškiamų klijų MOTIP GLUE SPRAY 200ml  flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Purškiami klijai skirti nuolatiniam ir laikinam suklijavimui.
• Aerozoliniai klijai greitai džiūstantys.
• Reguliuojamo pločio purkštukas leidžia kontroliuoti purškimo plotį.
• Maksimali purškimo srovė – 10 cm pločio.
• Karščiui atsparūs purškiami klijai – iki 80°C temperatūros.
• Purškiami klijai daugumos medžiagų, pavyzdžiui, popieriaus, kartono, medienos, tekstilės, audinio, medžiagos, kamštinės (korkinės) dangos, odos, metalo, įvairių rūšių plastiko ir kitų medžiagų klijavimui.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• Pagaminta Olandijoje.

purskiami klijai motip glue spray
Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.motip.com
—————————————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
butanonas
pentanas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…