Select Page

Purškiamas silikonas MOTIP SILICONE SPRAY 500ml

5.49

Purškiamas bespalvis silikoninis tepalas.

Aprašymas

Purškiamas bespalvis silikonas automobiliams, gumoms sutepti.

– Purškiamas silikonas automobiliams, skirtas gumoms atnaujinti, užsandarinti ir apsaugoti nuo užšąlimo.
– Purškiamas silikonas skirtas drėgmės iš spynų pašalinimui ir joms sutepti. Tuo pačiu apsaugo nuo užšąlimo.
– Silikonas skirtas pašalinti girgždėjimą iš įvairių plastikinių detalių. Jas sutepa, tuo pačiu ir atnaujina.

Purškiamas bespalvis techninis silikonas, su antistatinėmis savybėmis, todėl ant paviršių nesikaupia nešvarumai.

Daugiau pasiūlymų – Motip techniniai aerozoliai

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.motip.com

————————————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
nafta, hidrinta lengvoji
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…