Select Page

Aprašymas

Purškiamas aerozolinis fiksatyvas Dupli Color FIXATIVE SPRAY 400ml – labai skaidrus satino matinis apsauginis purškalas grafikos bei meno darbams, atliktiems su pastelėmis, kreida, įvairiais pieštukais, anglimi, akvarele bei tempera, apsaugoti. Purškiamas aerozolinis fiksatyvas naudojamas kaip skaidrus bespalvis lakas padengti užbaigtus darbus, pieštus su pastelėmis, pieštukais, kreidelėmis, anglimi, akvarele ir kitomis tepliomis piešimo priemonėms.

Purškiamas aerozolinis fiksatyvas apsaugo tiek paprastus eskizus, tiek sudėtingus meno darbus nuo drėgmės, dėmių ir blukimo.

Purškiamo fiksatyvo Dupli Color FIXATIVE SPRAY 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Naudojimas:
Atidžiai uždenkite aplinkines vietas! Prieš naudojimą flakoną plakite 3 minutes. Padarykite bandomąjį purškimą nematomoje vietoje. Purkškite apytiksliai 25cm atstumu nuo paviršiaus. Purkškite keliais plonais sluoksniais. Apdirbimo temperatūra 15 – 25°C.  Dulkės nelimpa po apyt. 10min., galima lieti po apyt. 50min., visiškai sukietėja po 24val. Panaudojus flakoną apverskite ir purkštelkite, kad išsivalytų vožtuvas.

Produkto savybės:
• Purškiamas fiksatyvas – aukštos nitrokombinuotos kokybės apsauginis purškalas.
• Padengia satino blizgesio apsaugine plėvele.
• Puikus sukibimas su dengiamu paviršiumi.
• Aerozolinis fiksatyvas dengia tolygiai, išgaunamas glotnus paviršius.
• Greitai džiūsta.
• Aerozolinis fiksatyvas atsparus aplinkos poveikiui, šviesai, UV spinduliams. Negeltonuoja.
• Atsparus valymui.
• Išdžiūvęs atsparus braižymui, smūgiams.
• Aerozolinis fiksatyvas vidaus ir lauko darbams.
• Derinamas su visais MONTANA purkštukais.
• Dupli Color FIXATIVE SPRAY 400ml flakonėliu galima nupurkšti 1,0m² – 2,0m² plotą.
• Atsparus 80°C temperatūrai.
• Galimas 1 blizgumas: satino matinis (Art.nr. 319822).
• Pagaminta Vokietijoje.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.service.european-aerosols.com
——————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
Hydrocarbons, C9, aromatics
1-metil-2-metoksietilacetatas
n-butilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…