Select Page

Aprašymas

Montana Acetone spray / Cap cleaner 400ml – aerozolinis purkštukų valiklis yra acetono pagrindu, todėl skirtas:

– išvalyti užsikimšusius purkštukus ir kitas piešimo priemones, pavyzdžiui, aerografus ir kt.
– pašalinti senus dažų, lako sluoksnius nuo paviršiaus. Valo silikoninius, smalos, dervos, sluoksnius.
– nuriebalinti paviršiui.

Taip pat gali būti naudojamas kaip universalus skiediklis. Jis yra skaidrus. Idealiai tinka naudoti prieš dažant paviršių arba norint pašalinti senus lako ir dažų sluoksnius.

Purškiamas acetonas gali būti naudojamas ant įvairių paviršių: porceliano, stiklo, keramikos, gryno metalo ir kt. Greitai išgaruoja nepalikdamas jokių pėdsakų. Nesudaro korozijos!

Svarbu! Prieš naudojant valiklį visada pabandykite nematomoje vietoje, kad neatsirastų nepageidaujama reakcija valomam paviršiui, ypač purškiant ant plastikinių paviršių. Taip pat pabandykite nematomoje vietoje valiklio reakcijas su norimu pašalinti laku ar dažais.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
———————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…