Select Page

PADANGŲ SANDARINIMO PUTOS – MOTIP TYRE REPAIR 500ml

6.99

Gumos pagrindu pagamintas purškalas, skirtas avariniam bekamerinių padangų remontui, kurį galima naudoti nedemontuojant padangos.

Produkto kodas: 000712 Kategorijos: ,

Aprašymas

Gumos pagrindu pagamintas purškalas, skirtas avariniam bekamerinių padangų remontui, kurį galima naudoti nedemontuojant padangos. Apdirbimo temperatūra 5 – 30°C.

Naudojimas:
1. Prieš naudodami pakratykite.
2. Suraskite ir pašalinkite nuotėkio priežastį.
3. Visiškai nuleiskite padangą.
4. Laikykite skardinę apverstą ir ištuštinkite, naudodamiesi adapteriu.
5. Nuvažiuokite maždaug 10km ne didesniu kaip 50 km/h greičiu.
6. Pašalinkite iš padangos propelentą ir sudarykite slėgį.
7. Kuo anksčiau suremontuokite padangą, nurodydami, jog padanga buvo remontuota panaudojant „Tyre Repair“ priemonę.
—————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…