Select Page
Akcija!

ORO KONDICIONIERIAUS VALIKLIS CITRINŲ KVAPO – MOTIP AIRCO REFRESHER LEMON 150ml

5.49

Citrinų kvapo oro sistemos valiklis, skirtas atšviežinti automobilio oro kondicionavimo ir oro cirkuliacijos sistemą.

Aprašymas

MOTIP AIRCO REFRESHER LEMON 150ml – oro sistemos valiklis, skirtas atšviežinti automobilio oro kondicionavimo ir oro cirkuliacijos sistemą. Panaikina oro kondicinavimo sistemos blogą kvapą. Veikia antibakteriškai. Malonaus citrinų kvapo.

Naudojimas:
1. Purškalas turi būti kambario temperatūros. Geriausiai naudoti esant 5-30°C.
2. Užveskite variklį ir įjunkite oro apytakos sistemą visu pajėgumu (uždaros oro apytakos padėtyje – recirkuliacijos režimas).
3. Atstumkite automobilio sėdynes į priekį.
4. Prieš naudojimą aerozolį papurtykite.
5. Padėkite Motip Airco Refresher už priekinės sėdynės ant kilimėlio, paspauskite aerozolį ir uždarykite automobilio dureles.
5. Kai aerozolis bus visiškai išpurkštas, variklis dar turi dirbti kelias minutes.
6. Po to variklį išjunkite ir vėdinkite automobilį apie 10min.
——————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
2-propanolis
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…