Select Page
Akcija!

MONTANA SCHWARZ 500ml

5.99

Neturime

Produkto kodas: BLK500-SCHWARZ Kategorijos: , Žymos: ,

Aprašymas

Montana SCHWARZ 500ml – High Pressure Graffiti Spray Paint

Montana SCHWARZ 500ml is a recycled BLACK formula for more paint, less waste and a one-off production at a reduced price. Don’t sleep on this and get them while theyre available. We won´t produce them again in the near future:

The Montana BLACK is the prime tool for graffiti writing all over the world. Making the best cans has its rewards, but also comes with a lot of different responsibilities. Everything must be created with full attention and always to the exact, precise formula. With every production of the Montana BLACK spraypaint, there is a small surplus of raw materials and ingredients which are premium in quality but would not meet the same quality standarts of the Montana BLACK BLK9001 Black. Usually this surplus ends up being trashed. After playing around with this remains we believe that they still can be used for painting, so we decided to collect them and put them into a spraycan. We created the new Montana SCHWARZ which is an budget-friendly version of the Montana BLACK BLK9001 Black, in a similar quality. The results being less waste and more black paint at an lower price for the artists. We recommend using this can outside for bigger or faster artworks due to its high pressure outcome.

The Montana Cans SCHWARZ offers a high covering black tone in a 500ml high-pressure can equipped with a fatcap (GOLD/BLACK).
————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS08
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
ksilenas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą.
P284 Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH208 Sudėtyje yra 2-butanono oksimas. Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…