Select Page

MONTANA GLASS PAINT 250ml – matinio stiklo dažai – 9 spalvos

8.69

Matinio stiklo dažų asortimente – 9 matiniai atspalviai.
SPALVŲ PALETĖS ieškokite po aprašymu apie prekę.

Aprašymas

MONTANA GLASS PAINT 250ml suteikia skaidriems paviršiams apšalusio paviršiaus vaizdą. Ypatinga savybė yra ta, kad paviršius išlieka skaidrus. Stiklas, langas, veidrodis, vaza ar dažomas plastikinis paviršius įgauna išskirtinį matinį vaizdą. Priklausomai nuo norimo išgauti matiškumo, galima dažyti vienu ar keliais plonai sluoksniais. Kuo daugiau sluoksnių, tuo paviršius matiškesnis. Naudojant trafaretus, galima sukurti įvairius matinius ornamentus, dekoracines raides ar kt. Skirti vidaus ir lauko darbams, atsparūs braižymui.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MONTANA GLASS PAINT 250ml dažų flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės nitro-akriliniai pusiau permatomi dažai.
• Efektyviai išgaunamas matinis efektas.
• Puikiai dengiantys.
• Atsparūs braižymui.
• Atsparūs aplinkos poveikiui.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Tinka dažyti stiklą, langus, veidrodžius, dažomą plastiką ir kt.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• 250 ml dažų flakonėliu galima nupurkšti  apie 0,5m² plotą.
• Dažai atsparūs 90°C temperatūrai.
• Greitai džiūstantys.
• Galimos 9 matinės spalvos.
• Pagaminta Vokietijoje.

MONTANA GLASS PAINT 250ml spalvų paletė: 9 matiniai atspalviai

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
———————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
etilacetatas
acetonas
Hydrocarbons, C9, aromatics
1-metil-2-metoksietilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Papildoma informacija

Spalvos

Almond, Bay Blue, Black, Coral Red, Mint, Orchid, Rose, Teal, White

Jums taip pat gali patikti…