Select Page
Akcija!

METALINIŲ IR PLASTIKINIŲ DETALIŲ TEFLONINIS TEPALAS – MOTIP PTFE SPRAY 500ml

4.99

Universalus tepalas metalinių ir plastikinių mechaninių dalių tepimui.

Produkto kodas: 090203 Kategorijos: ,

Aprašymas

Universalus tepalas metalinių ir plastikinių mechaninių dalių tepimui.

Produkto savybės:

• Sumažina dėvėjimąsi ir neleidžia prilipti.
• Ypač geras mechaninis ir terminis atsparumas.
• Atstumia vandenį.
• Labai mažas trinties koeficientas.

Naudojimas: Prieš naudodami pakratykite. Optimalus tepimas išgaunamas tirpikliui išgaravus.
——————————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo
šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Jums taip pat gali patikti…