Select Page

MAŽO KLAMPUMO DVIRAČIŲ TEPIMO PRIEMONĖ – MOTIP SUPER LUBRICANT 200ml

4.99

Mažo klampumo tepimo priemonė tinkanti sutepti visoms judančioms dviračio dalims, išskyrus grandines ir guolius.

Liko 5

Aprašymas

Mažo klampumo tepimo priemonė tinkanti sutepti visoms judančioms dviračio dalims, išskyrus grandines ir guolius. Tinka anglies plieno, aliumininio, plieno ir plastikiniams paviršiams ir šioms dviračio dalims: bėgių perjungimo mechanizmams, lynams, svirtims ir stabdžių trosams. Produktas pasižymi puikiomis tepimo savybėmis (su PTFE priedais), labai mažas trinties koeficientas, minimalus pasipriešinimas. Sumažina purvo prikibimą ir dėvėjimąsi. Nepraleidžia vandens ir saugo nuo korozijos. Atsparus atmosferos poveikiui. Sunkiai pasiekiamoms vietoms naudokite papildomą purkštuvo antgalį su prailgintu vamzdeliu.

Naudojimas: Produktas turi būti kambario temperatūros. Apdirbimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. Paviršius turi būti švarus ir sausas. Prieš naudojant pakratykite. Padenkite plonu sluoksniu.
—————————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
pentanas
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…