Select Page

KARBIURATORIAUS VALIKLIS – MOTIP CARBURRETOR CLEANER 500ml

5.99

Karburatoriaus valiklis, turintis stipraus tirpiklio savybių.

Aprašymas

MOTIP CARBURRETOR CLEANER 500ml – karburatoriaus valiklis, turintis stipraus tirpiklio savybių.

Naudojimas: Leiskite varikliui atvėsti ir nuimkite oro filtrą. Purkškite ant išorinių paviršių, kol užteršimų neliks, taip pat apipurkškite matomas vidines dalis. Užveskite variklį. Kelis kartus įpurkškite valiklio į oro įsiurbimo angą ir padidinkite variklio apsukas. Išjunkite variklį ir įmontuokite oro filtrą.
——————————————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
butanonas
2-propanolis
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…