Select Page

Aprašymas

MOTIP KAMUFLIAŽINIAI DAŽAI 400ml – maskuojantys, aukštos kokybės, gerai dengiantys ir nuo rūdžių apsaugantys alkidiniai dažai. Išlaikantys spalvą ir blizgumą. Kamufliažiniai dažai atsparūs braižymui ir smūgiams, kuro, chemikalų ir aplinkos poveikiui. Atitinka RAL spalvų paletę.

Labai geras sukibimas su beveik visais paviršiais, puikiai apsaugo nuo rūdžių. Šie naujos sistemos dažai sumažina nubėgimus bei išeigą, todėl yra labai ekonomiški. Juos galima naudoti tiek vidaus, tiek ir išorės darbams. Tinka naudoti tiek apdorotiems, tiek ir neapdorotiems paviršiams: tekstilei, medžiui, metalui, aliuminiui, stiklui, akmeniui ir įvairiems plastikiniams paviršiams.

Naudojimas:
Nuvalykite atsilupusius senus dažus. Paviršius turi būti švarus ir sausas. Prieš naudojimą dažų balionėlį plakti 2 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Norint išgauti geresnį sukibimą su dažomais paviršiais prieš uždažant paviršių rekomenduojama gruntuoti. Prieš dengiant dažais rekomenduojama padengti DC Very well gruntu arba Maxi color gruntu. Dažant aliumininį paviršių gruntuokite Dupli color aliuminio gruntu. Plastikinius paviršius rekomenduojama padengti Maxi color gruntu plastikui arba Color Works gruntu plastikui. Padenkite keliais plonais sluoksniais 25 cm atstumu nuo paviršiaus. Dulkės nelimpa po 10-20min., dažytą paviršių galima liesti apytiksliai po 45min, o dažų sluoksnis sukietėja ir gali būti perdažomas po 24val. Netgi visiškai išdžiūvus ant viršaus nepurkšti akriliniais ir nitro dažais.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MOTIP RR COLORS 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Kamufliažiniai alkidiniai maskuojantys dažai su ypatinga apsauga nuo rūdžių.
• Maskuojančių dažų asortimentą sudaro 7 atspalviai. 6 iš jų su RAL kodais: RAL1001, RAL6006, RAL6014, RAL6031, RAL8027, RAL9021.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Aukšta dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Dažai atsparūs braižymui, smūgiams, kuro, chemikalų ir aplinkos poveikiui.
• Tinka tekstilei, audiniui, mediniams, metaliniams, aliumininiams, stikliniams, akmeniniams, plastmasiniams ir kitiems paviršiams.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• Priklausomai nuo paviršiaus struktūros 400ml KAMUFLIAŽINIŲ dažų flakonėliu galima nupurkšti 1,25 – 1,75m² plotą.
• Dažai atsparūs 110°C temperatūrai.
• Pagaminta Olandijoje.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.motip.com

——————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
acetonas
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
ksilenas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.
Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
EUH208 Sudėtyje yra Fatty acids, tall-oil, esters with polyethylene glycol mono(hydrogen maleate),
compds. with amides from diethylenetriamine and tall-oil fatty acids. Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Papildoma informacija

Spalvos

Grey, RAL1001 Beige, RAL6006 Grey olive, RAL6014 Yellow olive, RAL6031 Forest green, RAL8027 Leather brown, RAL9021 Tar black

Jums taip pat gali patikti…