Select Page

Aprašymas

JEGER BETON PRIMER 1kg – specialus surišantis gruntas, skirtas naudoti kaip pagrindas sienas dengiant betonu Jeger Beton. Speciali grunto sudėtis užtikrina puikų sukibimą su gruntuojamu paviršiumi ir leidžia efektyviau naudoti betono efekto dažus. Skirtas sienoms.

Naudojimas:
PAŽIŪRĖKITE VIDEO

Gruntuojamą švarų, sausą, nuriebalintą paviršių padengite gruntu su Jeger voleliu glotniems paviršiams. Leiskite džiūti apyt. 4val. Po to denkite betonu Jeger Beton.

Įrankiai plaunami vandeniu.

Gruntuojant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Specialus gruntas prieš dengiant betonu Jeger Beton.
• Pagerina sukibimą su dažomu paviršiumi.
• JEGER BETON PRIMER 1kg grunto pakuote galima padengti apie 5m².
• Galima 1 spalva: balta
————————————————————————————————————————————
Etiketės elementai
Pavojaus piktogramos ir signaliniai žodžiai
Nėra
Pavojingumo frazės
Nėra
Atsargumo frazės
Prevencinės priemonės:
P101 Jei reikia gydytojo konsultacijos, turėkite po ranka produkto pakuotę arba etiketę
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje
P264 Kruopščiai nusiplaukite rankas po darbo su produktu.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną Mūvėti apsaugines pirštines ir (arba) dėvėti apsauginius drabužius.
Reaguoti:
P333+P313 Jei atsiranda odos dirginimas ar bėrimas: Kreipkitės į gydytoją.
Šalinimas
P501 Turinį / talpyklą šalinti pagal vietos teisės aktus.
Papildoma informacija
EUH208 Sudėtyje yra [Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroksimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dionas; 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcinė masė (3:1); 1,2-benzizotiazolin-3-onas] Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH210 Saugos duomenų lapas pateikiamas paprašius.

Jums taip pat gali patikti…