Select Page

GRANDINIŲ TEPALAS – MOTIP INDUSTRIAL CHAIN GREASE 500ml

7.40

Purškiamas grandinių ir krumplinių pavarų tepalas.

Produkto kodas: 090205 Kategorijos: , Žyma:

Aprašymas

MOTIP INDUSTRIAL CHAIN GREASE 500ml – purškiamas grandinių ir krumplinių pavarų tepalas.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga naudojant  aerozolines priemones. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Sumažina dėvėjimąsi ir neleidžia prilipti purvui, atstumia vandenį.
• Apdorojamas kaip alyva.
• Turi tepalo savybių.
• Išsiplečiantis.
• Ypač geras mechaninis ir terminis atsparumas.

Naudojimas:
Prieš naudodami pakratykite. Optimalus tepimas išgaunamas tirpikliui išgaravus. Pradinio srauto etape, kai purškalas iš tiesų gali įsigerti į apdorojamą grandinę, purškimas sukelia putojimą.
———————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…