Select Page
Akcija!

DPF FILTRŲ VALIKLIS – MOTIP DPF CLEANER 500ml

6.99

Priemonė anglių ir pelenų nuosėdoms šalinti iš dyzelino dalelių filtro sistemų jų neardant.

Produkto kodas: 090515 Kategorijos: ,

Aprašymas

MOTIP DPF CLEANER 500ml – priemonė anglių ir pelenų nuosėdoms šalinti iš dyzelino dalelių filtro sistemų jų neardant. Tik profesionaliam naudojimui.

Naudojimas: Prieš naudodami palaukite, kol variklis atvės (maks. 50°C). Nuimkite nuo filtro temperatūros arba slėgio jutiklį. Įkiškite į angą specialųjį vamzdelį. Ištuštinkite skardinės turinį tokiais protarpiais: purkškite 3-5 kartus; palaukite 5 sek., kol susigers. Sumontuokite temperatūros arba slėgio jutiklį. Užveskite variklį ir, automobiliui stovint vietoje, leiskite jam paveikti bent 15 min., kad išgaruotų beveik visas skystis.
—————————————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos atkrenta
· Signalinis žodis Atsargiai
· Pavojingumo frazės
H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…