DIRŽELIŲ APSAUGOS PRIEMONĖ – MOTIP V-BELT SPRAY 500ml

6.29

Produkto kodas: 090102 Kategorijos: ,

Aprašymas

Apsaugo trapecinius V formos dirželius nuo praslydimo ir cypimo, užtikrina didesnę tempimo jėgą. Saugo nuo dėvėjimosi, dirželiai ilgiau tarnauja. Atsparus oro sąlygų pokyčiams. Užtikrina sklandesnį ir ilgesnį generatoriaus dirželio darbą.

Taikymo sritys:
– Generatorių dirželiai;
– Stabdžių diskai.

Netinka plokštiems ar dantytiems trapeciniams diržams.

Naudojimas: Prieš naudojimą, produktas laikomas kambario temperatūroje, ir supurtomas.Rekomenduojama naudojimo temperatūra nuo + 5°C iki + 30°C. Išjunkite variklį. Užpurkškite priemonę ant diržo ir laukite kelias dešimtis minučių prieš paleisdami variklį.
———————————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
nafta, hidrinta lengvoji
pentanas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…