Select Page

Dažų nuėmėjas MOTIP PAINT REMOVER 500ml

9.99

Universalus purškiamas dažų ir lako nuėmėjas nuo metalo, medžio, medienos, betono, akmens, stiklo.
Automobilinių dažų nuėmėjas.

Aprašymas

Dažų nuėmėjas MOTIP PAINT REMOVER 500ml – efektyvus greitas purškiamas tirpiklis – valiklis seniems dažų ir lako sluoksniams pašalinti nuo betono, asfalto, metalo, akmens, medienos, medzio, stiklo ir kitų paviršių. Dažų nuėmiklis tinka lauko ir vidaus darbams. Automobilinių dažų nuėmėjas. Produkto struktūra: skaidri želė. Purškimo plotis – apie 8cm. Galima padengti apytiksliai 0,8m².

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga naudojant  aerozolines priemones. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Naudojimas: Purškiamas dažų nuėmėjas turi būti kambario temperatūros. Apdorojimo temperatūra 5-30°C. Prieš naudojimą pakratykite ir patikrinkite, kad nevyktų reakcija su valomu paviršiumi. Gausiai padenkite ir palaukite, kol pasireikš poveikis. Laikas, po kurio pasireiškia poveikis, priklauso nuo šalinamų dažų ar lako kokybės ir senumo. Tuomet pašalinkite naudodamiesi tinkamu šiam darbui įrankiu. Jei reikia, procesą pakartokite dar kartą. Užteršti pašalinti likučiai turi būti laikomi cheminėmis atliekomis.

Produkto savybės:
• Purškiamas aerozolinis greitas dažų nuėmėjas, tirpiklis, valiklis.
• Priemonė senų dažų ir lako sluoksnių šalinimui.
• Priemonė draugiška aplinkai.
• Dažų nuėmiklis – labai efektyvus.
• Struktūra – skaidri želė.
• Dažų nuėmėjas tinka vidaus ir lauko darbams.
• Automobilinių dažų nuėmėjas.
• Dažų nuėmėjas tirpiklis tinkamas šalinti dažus ir laką nuo betono, asfalto, metalo, akmens, medienos, medzio, stiklo ir kitų paviršių.
• Pagaminta Olandijoje.

Kiti skiedikliai ir tirpikliai.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.motip.com
————————————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
solventnafta (nafta), lengvoji, aromatine
2-propanolis
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…