Aprašymas

Dažai radiatoriams COLOR-WORKS RADIATORSPRAY 400ml – specialūs alkidiniai aerozoliniai dažai radiatoriams yra atsparūs ilgalaikei drėgmei ir atlaiko 150°C temperatūrą, todėl skirti radiatorių, karštų vandens cisternų, šildymo elementų, šildymo vamzdžių ir kt. atnaujinimui ir taisymui. Kad dažai geriau sukibtų su dažomu paviršiumi, rekomenduojama prieš tai radiatorius ar kitus šildymo elementus padengti gruntu.

Dažai radiatoriams tinka metalo, aliuminio, keramikos, plastmasės ir kai kuriems kitiems paviršiams. Skirti išorės ir vidaus darbams. Radiatorių dažymas lengvas.

Naudojimas:
Nušveisti senus dažus ir su smulkiu šveičiamuoju popieriumi išlyginti paviršių. Paviršius turi būti švarus ir sausas. Prieš dažymą paviršių rekomenduojama nugruntuoti. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Prieš naudojimą flakoną plakti 3 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Purkšti 25 -30 cm atstumu nuo paviršiaus. Dažykite keliais plonais sluoksniais. Po naudojimo apverskite flakoną ir purkškite kelias sekundes.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

COLOR-WORKS RADIATORSPRAY 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Dažai radiatoriams.
• Alkidiniai gerai dengiantys dažai.
• Atsparūs drėgmei ir 150°C temperatūrai.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Aukšta dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Dažai atsparūs aplinkos poveikiui: šviesai, vandeniui ir trinčiai.
• Tinka metalo, aliuminio, keramikos, plastmasės ir kitiems paviršiams.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• COLOR-WORKS RADIATORSPRAY 400ml dažų flakonėliu galima nupurkšti 1,25 – 1,75m² plotą.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galima 1 spalva: blizgi balta.
————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, aromatics (<2%)
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Jums taip pat gali patikti…