Select Page

Aprašymas

Lakas CHALKY STYLE SATIN 500ml – bespalvis skaidrus bekvapis akrilinis satino matinis lakas vandens pagrindu medienai, mediniams baldams, medinėms sienoms, laiptams ir laiptų pakopoms, durims, stalviršiams, grindims iš medienos atnaujinti, apsaugoti ir dekoruoti. Baldinis lakas apsaugo baldus, įvairius medinius paviršius ir dekoratyvinius elementus nuo drėgmės ir tepimosi. Akrilinis vandens pagrindo lakas atsparus vandeniui, trinčiai. Medinių baldų, sienų, laiptų ir laiptų pakopų, durų, stalviršių, grindų ir kitai medienai akrilinis satino matinis lakas vandens pagrindu skirtas vidaus darbams. Lakas tinka anksčiau dažytoms sienoms, baldams ar kitiems paviršiams ant bet kokių akrilinių dažų. Su šiuo laku medienos, medinių baldų, stalviršių, durų, laiptų, sienų, grindų lakavimas paprastas ir lengvas.

Akrilinis lakas vandens pagrindu gali būti dengiamas ant:
– kreidinių dažų baldams Jeger Chalky Style;
– bet kokių akrilinių dažų;

Prieš dengiant paviršių rekomenduojama laką išbandyti nematomoje vietoje.

Naudojimas:
Prieš naudojant laką būtina gerai išmaišyti. Tepkite mažu Jeger voleliu ar teptuku ant visiškai sauso paviršiaus medžio rievių kryptimi. Denkite tolygiai ir leiskite paviršiui džiūti apie 4val. Prieš dengiant paviršių rekomenduojama laką išbandyti nematomoje vietoje.

Lakuojant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Bespalvis skaidrus bekvapis akrilinis satino matinis lakas vandens pagrindu medienai, mediniams baldams, medinėms sienoms, laiptams ir laiptų pakopoms, durims, stalviršiams, grindims iš medienos atnaujinti, apsaugoti ir dekoruoti.
• Baldinis lakas apsaugo baldus, įvairius medinius paviršius ir dekoratyvinius elementus nuo drėgmės ir tepimosi.
• Vandens pagrindo lakas atsparus vandeniui, trinčiai.
• Padengus laku, paviršių galima plauti vandeniu.
• Medinių baldų, sienų, laiptų ir laiptų pakopų, durų, stalviršių, grindų ir kitai medienai satino matinis lakas vandens pagrindu skirtas vidaus darbams.
• Lakas tinka anksčiau dažytoms sienoms, baldams ar kitiems paviršiams ant bet kokių akrilinių dažų.
• Su šiuo laku medienos, medinių baldų, stalviršių, durų, laiptų, sienų, grindų lakavimas paprastas ir lengvas.
• CHALKY STYLE SATIN 500ml lako pakuote galima padengti apie 10m² plotą / 1 sluoskniu.
• Galima 1 spalva: satino matinis bespalvis lakas.

————————————————————————————————————————————–
Cheminės medžiagos arba mišinio klasifikacija
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Pavojus dėl fizikinių ir cheminių savybių: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal fizikines ir chemines savybes.
Pavojus sveikatai: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai. Žr. papildomą ženklinimą.
Pavojus aplinkai: Mišinys nėra pavojingas aplinkai. Įprastomis naudojimo sąlygomis poveikis aplinkai nežinomas ir nenumatomas.
Etiketės elementai
Piktogramos
Netaikoma
Signalinis žodis:
Netaikoma
Pavojingumo frazė (-ės)
Netaikoma
Atsargumo frazė (-ės)
Atsargumo frazė (-ės):
P101 Jei reikia gydytojo konsultacijos, parodykite pakuotę arba etiketę.
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P264 Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P280 Dėvėkite apsaugines pirštines ir (arba) apsauginius drabužius.
Reakcija:
P333+P313 Jei atsiranda odos dirginimas ar bėrimas: kreipkitės į gydytoją.
Šalinimas:
P501 Turinį ir talpyklą šalinkite pagal nacionalinius teisės aktus.
Papildomos pavojingumo frazės
EUH208 Sudėtyje yra [Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroksimetil) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-diono; mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); 1,2-benzoizotiazolin-3-ono]. Gali sukelti alerginę reakciją
EUH210 Saugos duomenų lapas pateikiamas pagal pageidavimą

Jums taip pat gali patikti…