ANTIKOROZINIS APSAUGINIS VAŠKAS – MOTIP WAXCOATING TRANSPARENT BROWN 500ml

6.99

MOTIP antikorozinis apsauginis vaškas 500ml – vaško pagrindu pagamintas konservantas apdorotiems ir neapdorotiems metaliniams paviršiams.

Aprašymas

MOTIP antikorozinis apsauginis vaškas 500ml – vaško pagrindu pagamintas konservantas apdorotiems ir neapdorotiems metaliniams paviršiams.

NAUDOJIMAS: Prieš naudojimą pakratykite. Nedažomą paviršių apsaugokite specialia plėvele. Padenkite keliais sluoksniais. Apdorojimo temperatūra 15-25°C. Po naudojimo apverskite skardinę ir purkškite kelias sekundes, kad išsivalytų vožtuvas.

Produkto savybės:
• Atsparus atmosferos poveikiui, druskoms, vandeniui, silpnoms rūgštims ir bazėms.
• Puikiai saugo nuo rūdžių.
• Galima dengti storu sluoksniu.
• Puikiai prikimba.
• Galima spalva: skaidrus.
————————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…