ANTIKOROZINĖ UŽDAŽOMA DANGA PILKA – MOTIP ANTI GRAVEL OVERSPRAYABLE 500ml

6.39

Antikorozinė uždažoma danga, pilkos spalvos.

Aprašymas

MOTIP antikorozinė uždažoma danga 500ml – purškiamas konservantas, apsaugantis nuo pleišėjimo.

Naudojimas: Paviršių nušlifuokite ir užtikrinkite, kad jis būtų švarus, sausas ir be tepalo pėdsakų. Saugokite aplinkines neapdorojamas sritis. Skardinę gerai sukratykite. Purkšti 25-30 cm atstumu, padengiant keliais plonais sluoksniais. Apdorojimo temperatūra 15-25°C. Be šlifavimo galima apipurkšti po 2 valandų. Po naudojimo apverskite skardinę ir purkškite kelias sekundes, kad išsivalytų vožtuvas.

Produkto savybės:
• Galima apipurkšti bet kurios rūšies dažais (sintetiniais, nitro-combi ar akriliniais).
• Saugo nuo rūdžių.
• Atsparus atmosferos poveikiui.
• Sugeria garsą.
• Išlieka elastingas.
• Galima spalva: pilka.
—————————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
n-butilacetatas
kanifolija
acetonas
etilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Jums taip pat gali patikti…