ANTIKOROZINĖ DANGA ERTMĖMS – MOTIP HOLLOW SECTION WAX 500ml

6.99

MOTIP antikorozinė danga ertmėms 500ml – automobilių kėbulo dangos konservantas.

Aprašymas

MOTIP antikorozinė danga ertmėms 500ml – automobilių kėbulo dangos konservantas.

NAUDOJIMAS: Paviršių nušlifuokite ir užtikrinkite, kad jis būtų švarus, sausas ir be tepalo pėdsakų. Nedažomą paviršių apsaugokite specialia plėvele. Padenkite norimo storio sluoksniu. Apdorojimo temperatūra 15-25°C. Po naudojimo nuvalykite įrankius vaitspiritu. Po naudojimo apverskite skardinę ir purkškite kelias sekundes, kad išsivalytų vožtuvas.

Produkto savybės:
• Atsparus atmosferos poveikiui, silpnoms rūgštims ir bazėms.
• Saugo nuo rūdžių.
• Gerai įsiskverbia.
• Puikiai prikimba.
• Sugeria garsą.
• Išlieka elastingas.
• Galima spalva: balkšva.
————————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH208 Sudėtyje yra Calcium sulfonate. Gali sukelti alerginę reakciją.

Jums taip pat gali patikti…