Akcija!

ANTIKOROZINĖ BITUMINĖ DANGA JUODA – MOTIP BITUMEN UNDERCOATING 500ml

5.49

Antikorozinė bituminė danga 500ml – kėbulo dangos konservantas, juodos spalvos.

Aprašymas

MOTIP antikorozinė bituminė danga 500ml – kėbulo dangos konservantas.

Naudojimas:
Paviršių nušlifuokite ir užtikrinkite, kad jis būtų švarus, sausas ir be tepalo pėdsakų. Nedažomą paviršių apsaugokite specialia plėvele. Prieš naudodami pakratykite. Purkšti 25-30 cm atstumu keliais plonais sluoksniais. Apdorojimo temparatūra 15-25°C. Po naudojimo apverskite skardinę ir purkškite kelias sekundes, kad išsivalytų vožtuvas.

Savybės:
• Saugo nuo rūdžių.
• Atsparus atmosferos poveikiui.
• Sugeria garsą.
• Išlieka elastingas.
• Galima spalva: juoda.
————————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
nafta, hidrinta lengvoji
acetonas
solventnafta (nafta), lengvoji, aromatine
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.